تاریخچه Vatan Ir http://vatanir.mihanblog.com 2019-09-16T02:36:52+01:00 text/html 2012-07-11T09:07:02+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید زنان در سفرنامه ها http://vatanir.mihanblog.com/post/59 <FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=3><IMG style="FONT-WEIGHT: bold" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold" size=3></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">سفرنامه نویسان اروپایی کم و بیش زنان را نیز مورد توجه قرار داده و مطالبی درباره ی آن ها نگاشته اند. از آنجا که سفر نامه نویسان از سرزمین های دور دست به ایران آمدند، تفاوت بسیاری میان شیوه ی زندگی زنان ایرانی با زنان وطن خودشان می دیدند. این تفاوت ها اغلب به دلیل ناآشنایی آنان با فرهنگ ایرانی&nbsp; - اسلامی بود.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">به عنوان مثال زنان ایرانی از پوشش خود به ویژه چادر ناراحت و ناراضی نبودند؛ در حالی که اروپاییان آنان را در زحمت می دانستند و یا در حالی که شمار زیادی از مردم شهری و روستایی فاقد سواد بودند، آنان در سفرنامه خود از بی سوادی زنان نوشتند و یا به دلیل بی خبری از دستورات دینی، نسبت به حقوق اجتماعی زنان قلم فرسایی می کردند.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">با این حال از لابه لای مطالب آن ها نکات جالب و خواندنی به ویژه مطالب مربوط به تاریخ اجتماعی را می توان یافت. در یک دسته بندی می توان گفت مطالب مربوط به زنان در سفرنامه ها عبارت است از:</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">* پوشاک زنان مناطق مختلف</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">* زنان شهری</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">* زنان روستایی</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">* زنان دربار(زنان پادشاه و نظایر آن)</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">* زنان عشایر</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">* ازدواج و مراسم آن</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">* بچه داری و تربیت فرزند</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">* سرگرمی و تفریحات</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">* شغل و پیشه</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">* میزان تحصیلات</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">* زنان مسیحی، زردتشتی و غیره</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">مثلاً <SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)">شاردن</SPAN> که در عصر صفویه به ایران آمد شرح نسبتاً مفصلی از وضعیت زنان پادشاه ارائه کرده است. <SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)">مادام دیولافوا</SPAN> باستان شناسی که در عصر ناصرالدین شاه قاجار به ایران آمد درباره ی زنان ایرانی مطالبی نوشته است. حتی نویسنده ای همچون <SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)">کلارا کولیوررایس</SPAN> نام سفرنامه ی خود را&nbsp; "زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان" گذاشته است. او در جایی از کتاب خود می نویسد:</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">((زن ایرانی ... از هر گونه فعالیت اجتماعی عام یا خاص که مردان انجام می دهند، محروم گشته است. به ندرت به دنبال آموزش و تحصیل می رود و کمتر به وی اعتماد می شود و برای او ارزش و احترام قایلند. چگونه می توان از کشوری که زنان آن تا این اندازه عقب مانده نگاه داشته شده اند انتظار پیشرفت داشت؟))<BR><FONT size=2><BR style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"></FONT></SPAN></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><BR style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><BR style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold">منبع:تاریخ ایران و جهان</SPAN></FONT><BR></DIV><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN></FONT></DIV> text/html 2010-10-07T09:16:17+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید ایزدان اصلی مورد پرستش یا شناخته شده ی ایرانیان http://vatanir.mihanblog.com/post/58 <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">اهریمن: اصل تاریکی، نادانی و بدی.<br><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">اهورامزدا: اصل برتر، سرور جهان، آفریننده ی خرد، همه جا حاضر، نیروی حیاتی طبیعت.<br><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">ناهید<font size="2">(آناهیتا)</font>: ایزد پاکی، باروری و اعطا کننده ی مقام شاهی. ایزد جنگ و سرنوشت <font size="3">انسان ها</font>.<br><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">دیوها: نیرو های بلا معارض خدایان. ضدانواع خدایان، فعال و حاضر.<br><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">مهر<font size="2">(میترا)</font>: مادها به ویژه او را همتای اهورامزدا می دانستند. تنظیم کننده ی حرکت اجرام سماوی و ستارگان. فرمانده ی&nbsp; زندگی انسان ها و زندگی شاهان؛ تضمین کننده ی سامان و سازمان اجتماعی.<br><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">اورمزد<font size="2">(همان اهورامزدا به زبان پهلوی ساسانی)</font>: اصل نور، معرفت و نیکی.<br><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">زروان: خدای زمان، یگانه نیروی آتشی دهنده ی اورمزد و اهریمن.</span></font><br><br><br><font size="2"><span style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">منبع:کورش بزرگ، ژرار ایسر ائل، ترجمه ی مرتضی <font size="2">ث</font>اقب فر</span></font><br> text/html 2010-09-16T10:30:15+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید ثروت تیمور لنگ http://vatanir.mihanblog.com/post/57 <IMG src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><BR><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=3><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">ثروت او به قدری زیاد است که می تواند سطح زمین را با سکه های طلا فرش کند و هر روز هزار مثقال طلا خرج آشپزخانه و شربت خانه خصوصی اوست.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">شمار قصر های او از دویست متجاوز است: در سمرقند (هیجده قصر) ، در کش (بیست قصر) ، در بغداد (پانزده قصر) ، در اصفهان (دوازده قصر) ، در شیراز (هفت قصر) دارد.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">روزی که به بغداد حمله کرد یک درخت طلا به دست آورد که برگهایش از جواهر بود و هیچکس نتوانست قیمت آن درخت طلا و جواهر را تعیین کند. شمار اسب های خود او که در ایلخی های او می چرند ، بیست بار ِ یکصد هزار اسب (دو میلیون راس) است. شمار شتر هایش از حساب افسون است.</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">درباره ی ثروت تیمور ، ابن عربشاه نیز مطالب حیرت آوری نوشته است. او می گوید:</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">پیوسته برای او بارهای لعل از بدخشان و فیروزه از نیشاپور ، یاقوت و الماس از هندوسند ، لولو از هرمز ، یشم و مشک از ختا و زر و سیم از دیگر شهر ها به ارمغان می بردند.<BR></SPAN><BR></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</DIV><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=3><FONT size=2><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">منبع:به دلیل در دسترس نبودن صفحات ابتدایی تنها این اسم را به دست آوردم = تالیف محمـــد - احمـــد پناهی&nbsp;&nbsp; سمنانی</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">عجایب المقدور فی الاخبار التیمور تالیف ابن عربشاه(زندگانی شگفت آور تیمور ، ترجمه ی محمد علی نجاتی)</SPAN></FONT></FONT><BR> text/html 2010-09-01T05:56:33+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید سعد و نحس http://vatanir.mihanblog.com/post/56 <BR><BR style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><FONT style="FONT-WEIGHT: bold" size=3><BR style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif">حکوت ها در قدیم به منظور انجام پاره ای از امور نظیر جلوس و تاج گذاری، جنگ و یا صلح، عقد و&nbsp; قراردادهای مهم و مانند این ها و مردم عادی نیز به منظور انجام برخی از امور مدنی و اجتماعی و ... به زمان خوب، میمون و مبارک (سعد) و زمان بد، نامبارک (نحس) ، اعتقاد داشتند. منجمان اولیه که در واقع طالع بین هم محسوب می شدند، معتقد بودند بین این زمان و حرکت کواکب و سیارات و طلوع و غروب آن ها نوعی پیوند وجود دارد.</SPAN><BR style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif">منجمان قدیم سیاره های ((زحل)) و ((مریخ)) را نحسین یا دو نحس می خواندند و سیاره های مشتری و زهره را سعدین و یا دو سعد نامیدند. آنان با رصد سیارات و ستارگان در صورت مشاهده ی سیارات سعد (مشتری و زهره) انجام یک کار را مبارک و میمون و خوش فرجام قلمداد می کردند و با رصد سیارات نحس (زحل و مریخ) انجام آن کار را نامبارک و بد فرجام پیش بینی می کردند. از این رو منجمان در دربار پادشاهان از اهمیت زیادی برخوردار بودند.</SPAN></FONT><BR><BR><FONT size=3><BR style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold">منبع:تاریخ ایران و جهان</SPAN></FONT><BR> text/html 2010-08-18T11:10:12+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید سواد نامه ی حاجی میرزا آقاسی به وزیر نظام (میرزا تقی خان) http://vatanir.mihanblog.com/post/55 <P><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P><FONT size=4></FONT> <P align=right><FONT size=4><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>این نامه در اواخر سال 1259 قمری، به هنگامی که میرزا تقی خان در شهر ارزنة الروم (واقع در ترکیه) مشغول مذاکره درباره ی اختلافات مرزی ایرانیان با عثمانی بود، در ستایش شایستگی او که توانسته بود از حقوق ایران به خوبی دفاع کند نوشته شده است. در پایین چند سطر از نامه بازنویسی شده است.</STRONG></FONT></FONT></P> <P align=right></P> <P align=center><FONT size=4><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>بازنویسی بخشی از سند:</STRONG></FONT></FONT></P> <P align=right></P><FONT size=4></FONT><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><FONT face=Tahoma><FONT size=4></FONT> <P><FONT size=4></FONT><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>(( ... خدمات آن فرزند مقبول خاطر مآثر ملوکانه افتاد و باعث ازدیاد مراحم و اشفاق مهر اشراق خدیوانه درباره ی آن فرزند شد. به حق، آن فرزند در مجلس پنجم بسیار بسیار خوب از عهده&nbsp;[...]</FONT><FONT face=arial,helvetica,sans-serif> بر آمده است. زیاد از حد از آن فرزند راضی و خشنود شدم. مرحبا مرحبا! صد هزار آفرین. روی آن فرزند سفید. نمک شاهنشاه دین پناه به آن فرزند حلال باشد که به طور دلخواه آن جانب در مجلس پنجم حقوق و حدود دولت علیّه ایران را ثابت کردی...))</FONT></STRONG></FONT></P> <P><STRONG><FONT size=3 face=Arial></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT size=3 face=Arial>منبع: از اسناد آرشیو وزارت امور خارجه ایران</FONT></STRONG></P></FONT></FONT></FONT></FONT> text/html 2010-08-03T11:20:40+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید خاطرات عین السلطنه http://vatanir.mihanblog.com/post/54 <P><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></P> <P>&nbsp;</P><B></B> <P align=right><B><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>رضا شاه در سیاست های گسترش فرهنگ غربی ،در نظر داشت تا حجاب را که جزئی از فرهنگ ایرانی به حساب می آمد حذف کند و در این راه با شکست روبرو شد.او همچنین برای تغییر لباس طلبه ها نیز با سدی بزرگ یعنی گرایش به فرهنگ اسلامی روبرو شد.</FONT></B></P> <P align=right><B><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>درباره ی سخت گیری های رضا شاه در مورد تغییر لباس، قسمتی از خاطرات عین السلطنه(نویسنده ای که از نوجوانی شروع به نوشتن خاطرات خود نمود و اثر ده جلدی او با همین نام منتشر می شد.) خواندنی است:</FONT></B></P> <P align=right><B><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>((شاه باز می بیند مردم در کرمانشاه با همان کلاه و البسه ی قدیم خود هستند. لذا خیلی فحش می دهد ولدی الورود از تهران حکم می کند به همه تلگراف شود ممانعت کنند.امنیه به دهات افتاد قبا و کلاه پاره می کنند، رعیت فقیر است، قادر نیست لباس نو و کلاه بی دوام پهلوی تهیه کند. رعیتی که یک کلاه نمد به ارث به او رسیده و تا حال سرش است چطور ماهی یک کلاه پارچه ای بی دوام عوض کند، یا کت و شلوار تنگ بپوشد... رعیت صبح تا شب مشغول کار است. آن وقت قبا و عبا و کلاه او را امنیه پاره کند.))</FONT></B></P> <P align=right><B><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></B></P> <P align=right><B><FONT size=3></FONT></B>&nbsp;</P> <P><B><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>منبع: روزنامه ی خاطرات، جلد ده، صفحه ی هفت هزار و شش صد و پنجاه و یک</FONT> </FONT></B></P> <P><B><FONT size=3 face=Arial></FONT></B>&nbsp;</P> <P align=center><B><IMG style="WIDTH: 152px; HEIGHT: 151px" border=0 hspace=0 alt="روزنامه ی خاطرات عین السلطنه" align=baseline src="http://photo.goodreads.com/books/1194792682m/2032126.jpg" width=208 height=132></B></P><B></B> text/html 2010-07-01T07:41:32+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید اخراج مسلمان از اسپانیا http://vatanir.mihanblog.com/post/53 <p><strong><font size="2"><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></font></strong></p> <p><strong><font size="2"></font></strong>&nbsp;</p> <p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>قبل از خواندن این پست شما دوستان باید از چند نکته آگاهی پیدا کنید که برای فهم این مطلب به آن نیاز دارید. </strong></font></p> <p align="right"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی در اسپانیا که در آن زمان اوج قدرت استعماری جهان را در دست داشت، مصادف با اتفاقات مختلفی بود که نظام سیاسی کشور را تحت تاثیر شگرف خود قرار داد و تمام این عوامل دست در دست هم دادند تا اسپانیا در قرن هفدهم به انحطاط خود واقف شود و جز نامی از آن باقی نماند. از جمله این عوامل:</strong></font></p> <p align="right"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>یک.اخراج مسلمانان از اسپانیا، دو.مبارزات استقلال طلبانه ی مردم نیدرلند (ایرلند)، سه.شکست این کشور از نیروی دریایی کشور انگلیس، چهار، نهضت پروتستان و مشکلات ناشی از تحرکات این نهضت در اروپای مرکزی که به پیروزی آن ها منجرب شد.</strong></font></p> <p align="right"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>در این جا تنها به مورد اول یعنی اخراج مسلمانان از اسپانیا اکتفا کنیم؛ در آن زمان تعداد وسیعی از جمعیت اسپانیا را مسلمانانی تشکیل می دادند که حجم وسیعی از صنعت و تجارت اسپانیا را در دست داشتند. با اخراج حدود یک میلیون نفر از مسلمانان مسلماً اقتصاد اسپانیا نیز تحت تاثیر قرار گرفت و ضعیف گردید.</strong></font></p> <p align="right"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong></strong></font></p> <p align="right"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong></strong></font><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="right"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>جواهر لعل نهرو، نخست وزیر فقید هند، در کتاب (نگاهی به تاریخ جهان) اخراج مسلمانان از اسپانیا را یکی از عوامل انحطاط اسپانیا می داند. او می نویسد:</strong></font></p> <p align="right"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong></strong></font></p> <p><font size="3"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif">((حکومت اسپانیا پس از شکست دادن مسلمانان اندلس، دادگاه تفتیش عقاید(انگیزیسیون) بر پا ساخت. این دادگاه ها مسلمانان را مجبور می ساختند که دین خود را تغییر دهند، لباسهایشان را عوض کنند و لباس فاتحان را بپوشند، حتی از آن ها می خواستند اسم خودشان را عوض کنند و به زبان اسپانیایی حرف بزنند. مسیحیان اسپانیا با شست و شو و حمام رفتن مخالف بودند و آن را از آداب اسلامی می دانستند؛ لذا دستوری صادر کردند که مسلمانان حق ندارند در منزل یا جایی دیگر حمام کنند و تمام گرمابه ها را ویران کردند. صرف نظر از گناه بزرگ "شستشو کردن و حمام رفتن" گناه دیگر مسلمانان آن بود که آنان نسبت به مذاهب دیگر با مدارا و تساهل رفتار می کردند و این برای کتولیک های متعصب عجیب بود؛ لذا اسقف شهر والنسیا در سال 1602 م. فرمانی صادر کرد که بر اساس آن، همه ی مسلمانان می باید از اسپانیا رانده می شدند. ))</font></strong></font></p> <p><font size="3"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif">منبع: نگاهی به تاریخ جهان نوشته ی</font><font face="arial,helvetica,sans-serif"> جواهر لعل نهرو</font></strong></font></p> <p><strong><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><font size="2"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></strong></font></p><font size="2"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></strong></font> text/html 2010-06-22T07:23:55+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید پایان حکومت زندیه http://vatanir.mihanblog.com/post/52 <p><font size="3"><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif">آخرین فرمانروای زند لطفعلی خان نام داشت . دوران کوتاه فرمانروایی وی هم زمان با گسترش فعالیت های آقا محمد خان قاجار بود؛ آقا محمد خان بعد از مرگ کریم خان از شیراز گریخته بود و به مدعی جدیدی برا ی حکومت تبدیل شده بود.<o:p></o:p></font></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif">پس از چند درگیری میان آن دو، لطفعلی خان که برای سرکوب شورش یکی از شهرها از شیراز خارج شده بود با نقشه ای که حاج ابراهیم کلانتر، نایب او در شیراز کشیده بود، نتوانست به شهر وارد شود.حاج ابراهیم خان پنهانی با آقا محمد خان رابطه داشت و او را به حمله به سپاه زند تشویق کرد. درگیری میان دو سپاه، خان زند شکست خورد و به کرمان گریخت. سپاهیان قاجار کرمان را به سرعت تسخیر کردند. <o:p></o:p></font></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt; color: rgb(192, 0, 0); line-height: 150%; font-family: Arial;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ff0000">آنها در هجومی وحشیانه به دستور آقا محمد خان بیشتر مردان شهر را کشتند و عده ی زیادی را به اسارت گرفتند.<o:p></o:p></font></font></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt; color: rgb(192, 0, 0); line-height: 150%; font-family: Arial;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ff0000">نوشته اند که آنان چشم هزاران نفر را از حدقه در آوردند.<o:p></o:p></font></font></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif">حاکم بم برای جلوگیری از یورش آقا محمد خان به شهر، لطفعلی خان را اسیر کرد و به خان قاجار تحویل داد؛ <span style="color: rgb(192, 0, 0);"><font color="#ff0000">آقا محمد خان نیز لطفعلی خان را به طرز وحشیانه ای کور کرد و سرانجام در سال 1209هجری قمری در تهران به قتل رساند</font></span>؛ بدین ترتیب، دوره فرمانروایی زندیان در ایران به پایان رسید و حکومت خاندان قاجار تأسیس شد. <o:p></o:p></font></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial;" lang="FA"><o:p><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial;" lang="FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial;" lang="FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial;" lang="FA"><o:p><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Kerman_Masjid_Gate.jpg/400px-Kerman_Masjid_Gate.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></font></o:p></span></b></font></p><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial;" lang="FA"><o:p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif">منبع:تاریخ ایران وجهان</font></span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><o:p></o:p></font></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial;" lang="FA"><o:p><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></b></font></p></o:p></span></b></font> text/html 2010-05-13T07:31:40+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید بزرگی امام علی علیه السلام http://vatanir.mihanblog.com/post/50 <p><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></p> <p><span lang="FA"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong></strong></font></span>&nbsp;</p><span lang="FA"><span lang="FA"> <p dir="ltr" align="right"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>در غزوه ی خندق وقتی عمر بن عبدود از دلیران نامدار عرب پیش آمد و از مسلمانان مبارز طلب کرد، هیچکس قدم پیش نگذاشت تا عمرو دیگر بار بانگ برداشت و مبارز طلبید. علی علیه السلام پیش آمد و گفت: من به مبارزه با اومی روم.</strong></font></p> <p dir="ltr" align="right"><strong><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif">پیغمبر گفت «این عمرو است» و علی علیه السلام بی هیچ تزلزلی جواب داد: <font color="#ff0000">من هم علی هستم</font>. گویند وقتی وی به مبارزه ی عمرو می رفت، پیغمبر گفت: اینک تمام ایمان به مبارزه با تمام شرک بیرون شد. این سخنان ستایش آمیز پیامبر، علی علیه السلام را نزد مسلمانان واقعی محبوب می کرد و نزد منافقان و خود خواهان</font><font face="arial,helvetica,sans-serif"> منفور</font></font></strong>.</p></span></span><span lang="FA"> <p dir="ltr" align="right"> </p><p dir="ltr" align="right"><strong><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"></font></strong></p><strong><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">منبع:کتاب بامداد اسلام، نوشته ی دکتر عبدالحسین زرین کوب</font></font></strong> <p></p></span> text/html 2010-04-15T17:55:15+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید ارزش تفکر ایرانی http://vatanir.mihanblog.com/post/49 <P><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></P> <P>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>خالد بن عبدالله قسری کارگزار حکومت امویان در عراق بود. او از هشام بن عبدالملک خلیفه ی <SPAN style="COLOR: red">اموی</SPAN> اجازه خواست تا بر روی<SPAN>&nbsp; </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(84,141,212)">رود</SPAN> دجله پلی بسازد. نامه به خلیفه ی <SPAN style="COLOR: red">اموی</SPAN> رسید او در پاسخ نامه ی خالد نوشت:اگر این کار شدنی بود، <SPAN style="COLOR: rgb(192,0,0)">ای</SPAN>رانی<SPAN style="COLOR: rgb(146,208,80)">انِ</SPAN> گذشته (عهد باستان) این کار را کرده بودند؛ اما به دلیل اینکه خالد در ساختن این پل پافشاری کرد هشام به این شرط پذیرفت که اگر پل خراب شد خالد شخصاً خسارت آن را به بیت المال بدهد.</FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>پل با هزینه ی سنگین ساخته شد اما کمی بعد در اثر طغیان رود دجله ویران گردید. هشام نیز تمام هزینه ی ساختن پل را از خالد گرفت.</FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></B></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2010-03-08T18:07:00+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید مقام و منزلت زنان در ایلام http://vatanir.mihanblog.com/post/47 <P align=right><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></P> <P>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>زنان ایلامی نسبت به زنان میان دو <SPAN style="COLOR: #548dd4; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153">رود</SPAN> از ارج و قرب بالاتری برخوردار بودند. در دوره ای از تاریخ ایلام، مردانی که از وارثان ملکه ی نخستین بودند اجازه ی سلطنت داشتند. پرستش الهه های زن در ایلام متداول بود؛ زیرا زن جاودانه و قابل احترام بود و نسب خانواده را حفظ می کرد. الهه ی مادر در راس خدایان ایلامی قرار داشت و موجب باروری و سود بخشی همه ی پدیده های طبیعت می شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>در بابل، زن از شوهر ارث می برد.ارثیه ی او جهیزیه و مهریه اش بود.زن در آشور هیچ حقی نداشت اما در ایلام - بر اساس گل نوشته ها – مرد هنگام مرگ، مایملکش را با رضایت کامل به همسرش می بخشید و پس از آن تنها فرزندانی می توانستند وارد خانه شوند <SPAN style="COLOR: #c00000">که حرمت مادر را نگه می داشتند</SPAN>. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>زن اجازه داشت ثروتش را به هرکدام از فرزندان که می خواهد ببخشد اما بیش تر ثروت او به فرزندی بخشیده می شد <SPAN style="COLOR: #c00000">که حرمت مادر را نگه می داشت</SPAN>.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>باستان شناسان پیکره های بسیاری از الهه های مادر را کشف کرده اند که حاکی از مقام و منزلت زن بود و یا شتین های زن که از جایگاه اجتماعی آنان خبر می دهد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>ایلامی ها حیوانات بسیاری برای الهه ی مادر قربانی می کردند.</FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SPAN></B></P><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B> <P>&nbsp;</P> text/html 2010-03-02T13:19:30+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید امام علی(ع) و کوفیان در جنگ با معاویه http://vatanir.mihanblog.com/post/46 <P><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></P> <P>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>پس از جنگ نهروان که میان حضرت علی <SPAN style="COLOR: #c2d69b; mso-themecolor: accent3; mso-themetint: 153">علیه السلام</SPAN> و <SPAN style="COLOR: #943634; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191">خوارج</SPAN> صورت گرفت و با شکست خوارج به پایان رسید امام برای جنگ با معویه آماده شدند اما زمانی که مردم کوفه را به جهاد علیه باطل دعوت کردند کوفیان گفتند « ما را جنگ <SPAN style="COLOR: red">بس</SPAN> است » و علی علیه السلام را تنها گذاشتند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>دو سردار امام، <SPAN style="COLOR: #8db3e2; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 102">مالک اشتر نخعی</SPAN> و <SPAN style="COLOR: #8db3e2; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 102">محمد بن ابی بکر</SPAN>، توسط ایادی معاویه به <SPAN style="COLOR: #632423; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 128">شهادت</SPAN> رسیدند. امام در سوگ آن دو <SPAN style="COLOR: #1f497d; mso-themecolor: text2">گریست</SPAN>. دشمنان امام علیه السلام جسورتر شدند و کوفیان بهانه جو، امام را برای دفع فتنه یاری <SPAN style="COLOR: red">ن</SPAN>رساندند تا جایی که امام آزرده و ملول از مردم زمانه در خطبه ای آرزوی<SPAN style="COLOR: red"> شهادت</SPAN> کرد.<o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>در اینجا بخشی از خطبه ی امام علی <SPAN style="COLOR: #c2d69b; mso-themecolor: accent3; mso-themetint: 153">علیه السلام</SPAN> خطاب به کوفیان ذکر شده است:<o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>«به کسانی گرفتار شده ام که چون آن ها را می خوانم، جواب نمی دهند. نفرین بر شما! برای نصرت و یاری دین خدا منتظر چه هستید؟ آیا نیست دینی که شما را گرد آورد؟ آیا نیست غیرتی که شما را تکان دهد؟ در میان شما ایستاده ام و فریاد کنان یاری و همراهی می طلبم ولی سخن مرا گوش نمی دهید و فرمانم را پیروی نمی کنید. سوگند به خدا، <SPAN style="COLOR: #e36c0a; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191">در خانه ها بسیارید و در زیر پرچم های جنگ اندک</SPAN>! به من خبر رسید که لشکر معاویه به شهر انبار وارد شد و یکی از لشکریان آن ها به خانه ی یک زن مسلمان و یک زن غیر مسلمان داخل شده و دست بند و گردن بند او را کنده بود ولی آن ها نتوانستند مانع شوند. اگر مرد مسلمانی از شنیدن این واقعه از حزن و اندوه بمیرد، بر او ملامت نیست.»<o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2010-02-22T18:19:00+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید فتح سومنات http://vatanir.mihanblog.com/post/45 <P align=right><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><STRONG>«<SPAN style="COLOR: #e36c0a; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191">سوم</SPAN>»به معنی ماه و «<SPAN style="COLOR: #e36c0a; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191">نات</SPAN>»به معنی صاحب.<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><STRONG>یکی از معروف ترین فتوحات سلطان محمود در هند، فتح سومنات بود. سومنات یکی از بزرگ ترین و مهم ترین بت های هندوان بود که پنج متر طول داشت و در معبدی بزرگ قرار گرفته بود. هندوان گروه گروه به زیارت سومنات می رفتند و صد ها برهمن به عبادت آن مشغول بودند.<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><STRONG>هندوها معتقد بودند که حتی <SPAN style="COLOR: #548dd4; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153">دریا</SPAN> هم سومنات را عبادت می کند به طوری که جزر و مد را نشانه ی این موضوع می دانستند. آن ها جواهرات فراوانی را نذر این بت می کردند. علاوه بر این، صد ها روستا وقف آن بود. تا پیش از حمله ی سپاه غزنوی برای تصرف معبد سومنات، عده ای از هندیان عقیده داشتند که بت هایی که به دست سپاه سلطان محمود از بین می روند، مورد قهر سومنات اند.<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>هنگامی که سپاه سی هزار نفری غزنوی به سوی سونات حرکت کرد، هندوها به دست و پای سومنات افتادند تا مانع آن ها شود اما این کار سودی نداشت.به دستور سلطان محمود، بت سومنات شکسته و معبد آن ویران شد.ثروت های هدیه شده به آن نیز تصاحب گردید.</FONT> </SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><IMG height=312 alt="" hspace=0 src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C.JPG" width=495 align=baseline border=0></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> <P> <P>&nbsp;</P></P> text/html 2010-02-11T08:56:10+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید کمبوجیه، فاتح مصر http://vatanir.mihanblog.com/post/44 <P><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></P> <P>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">پس از <SPAN style="COLOR: #76923c; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191">کورش</SPAN> پسرش، کمبوجیه، جانشین او شد.اقدام مهم کمبوجیه حمله به مصر بود. بهانه ی کمبوجیه این بود که فرعون مصر او را به دامادی نپذیرفته است اما انگیزه ی واقعی وی از این حمله عبارت بود از همدستی فرعون مصر با پادشاه لودیه در ماجرای توطئه ی حمله به ایران(در زمان کورش) و نیز ثروت بیکران مصر.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">مصر کشوری بزرگ و دارای تمدنی با شکوه با دانشمندان و صنعتگران مشهور بود اما این کشور نیز هم چون بابل دچار نابسامانی داخلی بود.در این سفر جنگی، فرعون مصر تصور می کرد ایرانیان از راه <SPAN style="COLOR: #548dd4; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153">دریا</SPAN> به این سرزمین هجوم ببرند اما حمله ی ایرانیان از <SPAN style="COLOR: #948a54; mso-themecolor: background2; mso-themeshade: 128">خشکی</SPAN> آنان را غافلگیر ساخت و در نهایت، کمبوجیه توانست مصر را فتح کند. <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در آغاز، برخورد کمبوجیه با مصریان شبیه برخورد <SPAN style="COLOR: #76923c; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191">کورش </SPAN>بود. او به آداب و رسوم مصریان احترام گذاشت و دین آنان را گرامی داشت. به همین دلیل، با مقاومت سر سختانه ی مصری ها روبرو نشد. کمبوجیه در صدد تصرف قسمت های دیگر آفریقا بود اما خبر هایی که از ایران رسید او را ناگزیر به بازگشت کرد.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>او ابتدا فرمانروایی ایرانی برای مصر تعیین کرد، سپس راه بازگشت در پیش گرفت اما پیش از رسیدن به ایران مرد.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">مشهور است که از شنیدن خبر های مربوط به بردیا دچار خشم شدیدی شد و <SPAN style="COLOR: red">خود کشی</SPAN> کرد.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">هنگامی که سپاهیان به ایران رسیدند اوضاع ایران آشفته بود. فردی به نام بردیا خود را برادر کمبوجیه و جانشین حقیقی <SPAN style="COLOR: #76923c; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191">کورش</SPAN> کبیر معرفی کرده بود.او با بخشیدن مالیات ها توانسته بود حمایت برخی از حکمرانان را به خود جلب کند.از طرفی برخی از ایالت های دور و نزدیک دست به شورش زده بودند.<SPAN style="COLOR: #95b3d7; mso-themecolor: accent1; mso-themetint: 153">در این زمان داریوش پدید آمد</SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #daeef3; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent5; mso-themetint: 51">(در این مورد در پست بعد توضیح مختصری خواهیم داشت.)</SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #daeef3; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent5; mso-themetint: 51"></SPAN></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #daeef3; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent5; mso-themetint: 51"></SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #daeef3; LINE-HEIGHT: 115%; mso-themecolor: accent5; mso-themetint: 51"><o:p><IMG alt="" hspace=0 src="http://travel.nationalgeographic.com/places/images/ga/egypt_camel-sunset.jpg" align=baseline border=0></o:p></SPAN></B></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2010-02-07T12:31:17+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید روزنامه ی وقایع اتفاقیه http://vatanir.mihanblog.com/post/43 <P><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></P> <P>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>پس از روزنامه ی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>«<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>کاغذ اخبار<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>»<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>که توسط میرزا صالح شیرازی در سال 1253ق.انتشار یافت؛ امیر کبیر روزنامه ی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>«<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وقایع اتفاقیه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>» را در سال 1267ق.منتشر کرد.در روزنامه ی وقایع اتفاقیه که از شماره ی «چهارصدوهفتادودو» با نام<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>«روزنامه ی دولت علیه ایران»منتشر شد، اخبار داخلی شامل خبر های مربوط به دربار و سفر های ناصر الدین شاه، عزل و نصب ها و اعطای مقام ها، نشان ها و امتیازات چاپ می شد.در برخی شماره های آن اعلان های رسمی دولتی در ورقه ای جداگانه چاپ و همراه روزنامه توزیع می شد، که به آن «اشتهار نامه» می گفتند.در بعضی شماره ها نیز اخبار وقایع شهر های مختلف ایران به چاپ می رسید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>در بخش خارجی، بیش تر اخبار مربوط به کشور های اروپایی به چاپ می رسید.این اخبار از روزنامه های اروپایی گرفته و با ترجمه ی روان فارسی در روزنامه منتشر می شد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>در بیش تر شماره های روزنامه، صورت قیمت اجناس مورد نیاز مردم به نرخ رسمی دولتی چاپ می شد و در برخی شماره های آن، اعلان فروش کتاب های تازه چاپ شده منتشر می شد.تعداد صفحات روزنامه از چهار تا دوازده صفحه متغیر بود و با چاپ سنگی و خط نستعلیق به چاپ می رسید.</FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=3></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2010-01-25T19:11:51+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید حضرت عیسی علیه السلام http://vatanir.mihanblog.com/post/42 <P><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></P> <P>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA>در مورد حضرت عیسی <SPAN style="COLOR: #00b050">علیه السلام</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>خوب است بدانیم که ایشان در مسیر دعوت خود با دو گروه مخالف روبرو بودند.گروه اول برخی از بزرگان دین یهود که حضرت عیسی <SPAN style="COLOR: #00b050">علیه السلام</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>را پیامبر نمی دانستند و با سرسختی با ایشان مبارزه می کردند.گروه دوم حاکمان بت پرست روم شرقی بودند که بر سرزمین فلسطین حکومت می کردند و مانند بیش تر حاکمان سرزمین های اروپایی به دین الهی اعتقادی <SPAN style="COLOR: red">ن</SPAN>داشتند.کار حضرت عیسی <SPAN style="COLOR: #00b050">علیه السلام</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در مبارزه با این دو گروه به جایی رسید که سربازان حاکم برای دستگیری و به شهادت رساندن ایشان تعقیبش کردند و ایشان ناچار بود از شهری به شهری و از روستایی به روستایی برود.تا اینکه به همراه تعدادی از یارانش در باغی مخفی شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA>در این جا بود که یکی از همراهانش به نام «<SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">یهودای اسخریوطی</SPAN>» به طمع جایزه ی حاکمان مخفی گاه حضرت عیسی <SPAN style="COLOR: #00b050">علیه السلام</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>را به آنان خبر داد و سربازان حاکم بت پرست به همراه تعدادی از بزرگان یهود شبانه به آنجا یورش بردند.در این هنگام خداوند حضرت عیسی <SPAN style="COLOR: #00b050">علیه السلام</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>را با قدرت لایزال خود از باغ برآورد و به <SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">آسمان ها</SPAN> برد.سربازان که از این عروج خبر نداشتند خبرچین را که چهره ای شبیه ی حضرت عیسی <SPAN style="COLOR: #00b050">علیه السلام</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>داشت و <SPAN style="COLOR: #00b0f0">شباهت او به آن حضرت در آن شب بیشتر شده بود</SPAN> ،به جای حضرت عیسی <SPAN style="COLOR: #00b050">علیه السلام</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دستگیر کردند و هرچه او عیسی بودن خود را انکار کرد سربازان نپذیرفتند ؛زیرا دیگر حضرت عیسی <SPAN style="COLOR: #00b050">علیه السلام</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بر روی زمین نبود تا متوجه ی اشتباه خود شوند.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA>یهودای خبرچین پس از تحمل شکنجه های بسیار به جای حضرت عیسی <SPAN style="COLOR: #00b050">علیه السلام</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به صلیب کشیده شد.یهودیان ،بت پرستان و حتی بسیاری از یاران حضرت عیسی <SPAN style="COLOR: #00b050">علیه السلام</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>گمان بردند که ایشان به شهادت رسیده اند.البته برخی از یاران بسیار نزدیک آن حضرت مانند «برنابا» از عروج ایشان آگاه بودند.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA>قرآن کریم این اشتباه را یادآوری می کند و ما را از کشته <SPAN style="COLOR: red">ن</SPAN>شدن حضرت عیسی <SPAN style="COLOR: #00b050">علیه السلام</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آگاه می سازد.(شما می تواند این آیات را در قرآن بیابید ؛<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>157 و 158 سوره ی مبارکه ی نساء)</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2009-12-24T09:24:52+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید تاریخ المپیک http://vatanir.mihanblog.com/post/40 <P align=right><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></P> <P align=center><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.seemorgh.com/images/iContent/colossus2.jpg" align=baseline border=0></P><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">یونانیان هر چهار سال یک بار جشن هایی به افتخار&nbsp;&nbsp; <SPAN style="COLOR: red">زئوس</SPAN>&nbsp;&nbsp; خدای خدایان در شهر المپیا برگزار می کردند.مسابقاتی که <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>در این <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>جشن ها برگزار می شد از جمله دو ، کشتی ، پرتاب دیسک ، مشت زنی&nbsp;و ارابه رانی بود و این بازی ها را المپیک می نامیدند. بهترین ورزشکاران از سراسر یونان برای&nbsp;شرکت در این بازی ها گرد می آمدند. ده ها هزار تماشاگر از سراسر یونان و مهاجر نشینان یونانی برای تماشای&nbsp;این بازی ها جمع می شدند.</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>بردگان را به این مراسم راه <SPAN style="COLOR: red">ن</SPAN>می دادند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>هنگام برگزاری بازی ها به طور هم زمان&nbsp;نمایش های هنری و برنامه های موسیقی و بحث های فلسفی و معرفی آثار هنرمندان نیز انجام می شد.در آخرین روز بازی ها قهرمانان تاج هایی از شاخه های <SPAN style="COLOR: #00b050">زیتون</SPAN> به عنوان افتخار دریافت می کردند.هنگامی که قهرمانان پیروز به شهرهای خود باز می گشتند ، هم شهریانشان با مراسم با شکوهی از آن ها استقبال می کردند و غالباً به پاداش افتخاری که برای شهر خود کسب کرده بودند ،&nbsp;مجسمه&nbsp;ی آن ها را در میدان شهر نصب می کردند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>یونانیان برای بازی های المپیک چنان اهمیتی قایل بودند که تاریخ برگزاری اولین دوره ی بازی های المپیک&nbsp; یعنی سال&nbsp;776 پیش از میلاد را مبدا تاریخ خود قرار دادند.</FONT>&nbsp;</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT size=3></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>منبع:تاریخ ایران و جهان</FONT></SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></B></P></SPAN></B> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT size=3><o:p></o:p></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P></SPAN></B> text/html 2009-12-02T20:11:08+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید جاده ی ابریشم http://vatanir.mihanblog.com/post/38 <P><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri">در سال های طولانی کالاهای چین، هند، ایران و اروپا از طریق جاده ی ابریشم مبادله می شد.از چین ابریشم و دارچین ،از ایران انواع میوه جات و منسوجات و از اروپا هم اجناس شیشه ای و بلوری صادر می شد.به علاوه از طریق این جاده بسیاری از گیاهان و گل ها ی آسیا به اروپا شناسانده شد.از آنجا که جاده ی ابریشم در ایران قرار داشت ؛حکومت های ایرانی در زمان اشکانیان و بعد ها ساسانیان در آمد خود را از طریق راه ابریشم کسب می کردند.اروپاییان بارها کوشیدند که به شکل مستقیم – بدون <SPAN style="COLOR: #76923c; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191">وا</SPAN><SPAN style="COLOR: gray; mso-themecolor: background1; mso-themeshade: 128">س</SPAN><SPAN style="COLOR: red">طه</SPAN> – با چین مبادلات خود را ادامه دهند اما موفق نشدند.از این جاده علاوه بر بازرگانان سفیران چینی، ایرانی و اروپایی رفت و آمد می کردند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri">در آن زمان <SPAN style="COLOR: #e36c0a; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191">شتر</SPAN> بهترین وسیله برای مسافرت بود.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri">کاروان های بسیار با ده ها <SPAN style="COLOR: #e36c0a; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191">شتر</SPAN> که بر پشت آن ها انواع بارها موجود بود قدم در بیابانی می گذاشتند پر از دره و تنگه ها.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri">در آن زمان سفر کاری سخت و در عین حال بسیار خطرناک بود زیرا بازرگانان علاوه بر رویارویی با <SPAN style="COLOR: #365f91; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191">سرما</SPAN> یا <SPAN style="COLOR: #943634; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191">گرما</SPAN> ،طوفان و ... ممکن بود مورد حمله ی راهزنان نیز قرار بگیرند.به همین دلیل امنیت این راه ها برای حکومت ها اهمیت زیادی داشت و همواره قسمتی از سپاهیان خود برای ایجاد امنیت به این مناطق اعزام می کردند.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri">در مسیر جاده ی ابریشم شهر ها و روستاهای زیادی وجود داشت که شاهد رفت و آمد کاروان ها بودند.مشهور است که در جاده ی ابریشم علاوه بر کالا ،آیین ها و اندیشه ها نیز مبادله می شد.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri">جاده ی ابریشم بعد ها پس از اشکانیان و ساسانیان نیز اهمیت خود را حفظ کرده است تا اینکه در عصر اکتشافات جغرافیایی و به دنبال کشف راه های <SPAN style="COLOR: #31849b; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191">آبی</SPAN> به تدریج رفت و آمد از خشکی به دریا منتقل شد و از اهمیت این راه کاسته شد.امروزه ملت هایی که در اطراف این راه قرار دارند <U>در فکر احیای دوباره ی جاده ی ابریشم می باشند. </U></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><U></U></SPAN></B>&nbsp;</P><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><o:p> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Arial">منبع:تاریخ ایران و جهان</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></B></P></o:p></SPAN></B> <P><U></U>&nbsp;</P> text/html 2009-11-28T19:11:42+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید «دو مطلب»پروکوپیوس و جاسوسی http://vatanir.mihanblog.com/post/36 <P><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><FONT size=3>جنگ های ایران و روم نام کتابی <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>از <SPAN style="COLOR: #31849b; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191">پروکوپیوس</SPAN> است که در زمان ساسانیان به رشته ی تحریر در آمده است. خود او در جنگ های رومیان با ایرانیان (در زمان انوشیروان) شرکت داشت و کتابش خاطرات وی از این جنگ ها است. در این کتاب مطالب جالبی درباره ی ایران و ایرانی عصر ساسانی بیان گردیده است. قسمتی از این کتاب در زیر بیان گردیده است: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><FONT size=2>«</FONT><FONT size=3>در میان ایرانیان مرسوم است که وقتی بر ضدّ دشمن خود لشکر می کشند،پادشاه بر تخت می نشیند و چند سبد در پیش او می گذارند و سپه سالاری که سپاهیان را به جنگ می برد در کنار تخت می ایستد.سپاهیان از برابر شاه می گذرند و هریک از افراد تیری به میان سبد می افکند.سپس سر سبد ها را می بندند و به مهر شاه مهمور می سازند و آن را در گوشه ای محفوظ نگاه می دارند.سپاهیان پس از بازگشت در جنگ دوباره تیرها را از سبد ها بر می دارند و سپس افسرانی را که مامور این کارند زوبین هایی را که در سبد ها باقی مانده است می شمرند و تعداد آن ها را به شاه می گویند ؛ بدین ترتیب ، عده ی تلفات جنگ مشخص می گردد.»</FONT></SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><FONT size=3>از زمان قدیم در میان ایرانی ها و رومی ها رسم بر این بود که <SPAN style="COLOR: #c00000">جاسوس هایی</SPAN> به خرج دولت داشتند و کار آن ها این بود که خود را به طور نا شناس در میان دشمن می انداختند و پس از آگاهی از چگونگی اوضاع ایشان ، به کشور خویش باز می گشتند و نتیجه ی مشاهدات خود را به عرض شاه می رساندند.غالب این اشخاص نسبت به شاه و هم وطنان خود صدیق و وفادار بودند اما گاهی در میان آن ها ، اشخاص خیانت کاری نیز یافت می شدند که اسرار <SPAN style="COLOR: red">و</SPAN><SPAN style="COLOR: #a6a6a6; mso-themecolor: background1; mso-themeshade: 166">ط</SPAN><SPAN style="COLOR: #00b050">ن</SPAN> را به دشمن آشکار می ساختند.</FONT></SPAN></B></P><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><FONT size=3> <P align=center><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.iranianshistoryonthisday.com/photos/1109consul.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=right>منبع:تاریخ ایران و جهان</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://www.iranianshistoryonthisday.com/photos/1109consul.jpg"></A>&nbsp;</P></FONT></SPAN></B> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><FONT size=3><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2009-11-15T20:34:09+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید شرحی کوتاه از جنگ های صلیبی http://vatanir.mihanblog.com/post/35 <P><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><EM><STRONG>&nbsp;</STRONG></EM></FONT></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><SPAN><EM><STRONG>• علت جنگ ها</STRONG></EM></SPAN></FONT><SPAN><BR><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;در مورد دلایل این جنگ ها نویسنده به موارد زیر اشاره می كند: رشد جمعیت، توسعه اقتصادی، وجود یك جنبش اجتماعی موثر در اروپا و اشتیاق به زیارت مرقد حضرت مسیح كه مورد توجه عموم مردم اروپا بود. مواعظ آتشین پاپ اوربن دوم كه به گفته برخی قصد به دست آوردن سرزمین پطروس حواری را داشت و آن را وطن دوم خود می دانست و یا به گفته برخی مورخین، پاپ برای رقابت با امپراتوران اروپا این سیاست را در پیش گرفته بود زیرا در اثر اصلاحات پاپ گرگوار هفتم به سال ۱۰۷۳ میلادی انتخاب اسقف ها از سوی پادشاهان و فئودال ها ممنوع شده بود و این به نوعی قدرت نهایی پاپ در مقابل امپراتوران بود. اما در نهایت، این جنگ ها باعث قدرتمند شدن شاهان اروپا شد. زیرا تمامی هزینه ها و نفرات نظامی را دوك ها و پرنس های اروپایی تامین می كردند و چون در آن زمان عملاً قدرت در نزد آنها بود با تداوم جنگ دوك ها و پرنس های اروپایی ضعیف تر شدند. البته به عقیده مورخین معاصر عرب این جنگ ها برای از بین بردن اسلام بوده است اما با توجه به قدرت آن موقع مسلمانان و آگاهی اروپاییان نسبت به این امر این مسئله بعید به نظر می رسد.</FONT><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;• شخصیت های شركت كننده در این جنگ ها<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;شخصیت های زیادی به دعوت پاپ پاسخ مثبت دادند كه بعدها فرزندان و نوادگان آنها به مدت دویست سال ادامه دهنده راه آنها شدند. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-ادمار دومونتی: اسقف شهر پویی، مردی باهوش كه میان فئودال ها اتحاد ایجاد كرد.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-كنت دوتولوز ریمون دو سن ژیل: اولین كنتی كه پاپ او را از قصد خود آگاه كرد.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- نورماند های شهر سیسیل<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- بوهمن: فرزند روبر گارسیا كه در آرزوی امپراتوری بیزانس بود. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- مردم شهر های پیزا و ژن كه از راه دریا حركت می كردند. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- روبردوم كنت فلاندر<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- پسر گیوم فاتح پادشاه انگلستان<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-گودفروا دوبویون و برادرش بودئن دوبولونی<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- جمع كثیری از مردم اروپا كه به زائرین معروف بودند.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• علت نامگذاری جنگ ها با نام صلیبی<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;علت این امر، درخواست پاپ اوربن دوم مبنی بر داشتن علامت صلیب برای سپاهیان بود.</FONT><o:p></o:p></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>• كلام آخر <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;این كه می گویند تاریخ را قوم فاتح می نویسد شاید زیاد درست نباشد. زیرا تاریخ این جنگ ها را صلیبیون كه در نهایت بازنده بزرگ جنگ های صلیبی بودند به گونه ای نگاشته اند كه گویی فاتح آنها بوده اند (البته در نهایت بُرد در زمینه های فرهنگی، علمی و تجاری با آنها بود). در جایی انگیزه ها را مقدس نام نهادند در حالی كه پس از هر جنگ برای تصاحب فرمانروایی سرزمین های فتح شده به جان هم افتادند حتی در جریان جنگ اول صلیبی بعضی از سرداران صلیبی به طمع فتح سرزمین های تازه و بكر اصولاً اورشلیم را فراموش كردند یا حتی بعضی شاهزاده های ترك و فرنگی با هم متحد شده علیه شاهزاده های ترك و فرنگی دیگر می جنگیدند. به هر حال در جای جای كتاب مواردی موجود است كه انسان به مقدس بودن انگیزه چنین جنگ هایی كاملاً شك می كند.</FONT><o:p></o:p></STRONG></SPAN></P> <P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><IMG alt="" hspace=0 src="http://orage.mjp.brown.edu/mjp/images/Philpot/RichardLionCrusade.jpg" align=baseline border=0></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>منبع:تاریخ جنگ های صلیبی رنه گروسه</STRONG></FONT></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></FONT></STRONG><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ترجمه: ولی الله شادان</STRONG></FONT></SPAN><o:p></o:p></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2009-11-15T20:29:27+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید سفیر اسپانیا در ایران،عصر سلجوقی http://vatanir.mihanblog.com/post/34 <P><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آوازه ی کشور گشایی تیمور به گوش دولت مردان اروپا نیز رسیده بود.به خصوص پیروزی تیمور بر سپاه عثمانی که به اسارت <U><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">سلطان بایزید</SPAN></U> انجامید و از نظر آنها بسیار با اهمیت بود.زیرا حکومت عثمانی تهدیدی جدی برای حکومت های اروپایی به شمار می آمد و هر لحظه امکان تصرف پخش ها ی از اروپا توسط عثمانی ها امکان پذیر بود.در این زمان <U><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">هانری سوم</SPAN></U> بر آن شد که هیئتی متشکل از گروهی از نمایندگان اسپانیا به ایران بفرستد و ضمن بیان دوستی میان آنان و حکومت موجود در ایران در مورد قلمروی تیمور نیز اطلاعاتی کسب کند.یکی از اعضای این هیئت <SPAN style="COLOR: red">کلاویخو</SPAN> بود که شرح دیده ها و شنیده های خود را از زمان حرکت به سوی شرق تا بازگشت به اسپانیا را به صورت سفرنامه نوشت.<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>سفر نامه ی کلاویخو از جهت آشنایی با شخصیت تیمور ،شیوه ی حکومت او ،وضع شهر ها و زندگی مردم این دوره خواندنی است ؛در متن زیر دو نمونه را که برگرفته از ترجمه ی فارسی سفرنامه است می آوریم:<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #c00000; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>ماموران تیمور در روستاهای خراسان:<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>مردم آبادی های سر راه چون می دانند که سواران تیمور که برای اجرای دستور می روند چگونه مردمی هستند ،هنگامی که از آمدن آن ها آگاه می شوند ،چنان به سرعت می گریزند که گویی ابلیس به دنبال آنان روان است.بازرگانان فوراً دکان های خویش را می بندند و مانند دیگران در خانه های خود پنهان می شوند.در حین گریز با آوای بلند به یکدیگر می گویند «<SPAN style="COLOR: red">ایلیچی</SPAN>» یعنی <SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">ماموران.</SPAN>چون می دانند که با آمدن مامورین روز آنان سیاه می شود.<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>به راستی که وقتی این ماموران به یک آبادی داخل می شوند ،چنان اغتشاش و جنجالی به راه می اندازند و چنان بی رحمانه و ستمگرانه رفتار می کنند که گویی خود ابلیس به آنجا آمده است.چون رئیس یا کدخدای آّبادی را یافتند به او ناسزا می گویند و تازیانه و چماق می زنند و او را در پیشاپیش خود می دوانند تا آنچه که نیاز دارند را به دست آورند.<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #c00000; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>تبریز:<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-themecolor: text1"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>در بسیاری از خیابان ها و میدان های شهر سقاخانه هایی هست و در سقاخانه ها به هنگام تابستان یخ می اندازند و نیز لیوان هایی مسی و برنجی در آنجا گذاشته اند تا با آن آب بیاشامند.حاکم تبریز از خویشان تیمور است و او را داروغه می نامند.وی نسبت به ما بسیار مودبانه رفتار نمود.چنان که گفتند ،مساجد زیبا و نفیس زیادی در این شهر است و نیز گرمابه های بسیاری دارد که در جهان کم نظیر است.&nbsp;<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-themecolor: text1"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></STRONG></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-themecolor: text1"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN><o:p><IMG style="WIDTH: 345px; HEIGHT: 265px" height=335 alt="" hspace=30 src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Princely_Youth_and_Dervish.jpg" width=499 vspace=30 border=0></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-themecolor: text1"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><o:p> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Arial">منبع:تاریخ ایران و جهان</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></B></P></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-themecolor: text1"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=right><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-themecolor: text1"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> text/html 2009-10-17T21:37:12+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید طرح چند پرسش از مشروطه http://vatanir.mihanblog.com/post/33 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>سوال اول:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>مشروطیت به چه معنی است یا به عبارت دیگه مشروطیت چیست؟<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>به معنی شرط دار شدن و یا شرط گذاشتن بر روی چیزی است.حکومت مشروطه به نوعی از حکومت گفته می شود که در آن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>شرایطی ایجاد و پیش بینی شده باشد.در حکومت مشروطه حاکم نمی تواند با میل خود هر کاری را که می خواهد عملی کند.در این حکومت تصمیم گیری ها بر اساس 4 چوب قانون صورت می گیرد.مجلسی مرکب از نمایندگان به حق مردم تشکیل گردیده و به کار قانون گذاری می پردازند.نخست وزیر و وزیران که با رای نمایندگان مجلس انتخاب می گردند به انجام امور کشوری مشغول می شوند.به تعریفی کوتاه تر مشروطه نقطه ی مقابل حکومت استبدادی یا همان حکومت فردی است؛حکومتی که پادشاه در آن همه کاره و صاحب جان و مال مردم است.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>سوال دوّم:<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>علل و زمینه های وقوع انقلاب مشروطیت چیست؟<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>انقلاب مشروطیت ایران در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه به وقوع پیوست اما زمینه ی ایجاد آن پیش از این-به ویژه در زمان سلطنت ناصرالدین شاه-فراهم گشته بود.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>سوال سوم:<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>زمینه های فکری انقلاب مشروطه چه بود؟<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>1-آموزه های ضداستبدادی و ضد استعماری اسلام<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>2-پیدایش اندیشه های نو درباره ی حکومت<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>3-انتشار آثار انتقادی در مورد اوضاع ایران<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>4-تاثیر حوادث جهانی بر افکار ایرانیان.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>سوال چهارم:<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطه چه بوده است؟<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطه دارای دو بعد داخلی و خارجی است.(در مورد بعد داخلی اطلاع زیادی ندارم.)<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>بعد خارجی:در این مورد باید گفت که نفوذ و سلطه ی کشور های استعماری نظیر روس و انگلیس در دوره ی قاجاریه نقش بسیار مهمی در تضعیف توان اقتصادی ایران داشت.عهد نامه ای که بین این دو کشور ایجاد گشت موجب نفوذ اقتصادی آن ها در ایران شد یا به عبارتی دیگر تثبیت نفوذ اقتصادی آن ها.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>رفته رفته کالاهای ایرانی رنگی وارداتی داشت به عبارتی دیگر کالاهای خارجی جای خود را در اقتصاد ایران و ایرانی پیدا کرده بود.اما عوامل فراهم شدن این مشکل؛ از جمله:<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>1-محصولات داخلی قادر به رقابت با کالاهای خارجی نبودند در نتیجه کالاهای داخلی به تدریج سیر نزولی پیدا کرد و محصولات خارجی جایگزینش شد.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>2-صاحبان حرفه و مشاغل مختلف در قسمت های مختلف ایران کار خود را از دست داده بودند و بیکار شده بودند.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>ایران یعنی اقتصاد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ایران به جایی رسید بود که<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بسیاری از سرمایه های داخلی برای خرید کالای خارجی از کشور خارج می شد.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>کار به جایی رسیده بود که به خصوص در زمان ناصر الدین شاه مالیات نیز جواب گوی مخارج دولت نبود.لذا کشور ایران مجبور به وام گیری برای رفع نقدینگی کشور شد.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>این وام ها از کشور های روس و انگلیس گرفته می شد.در ازای این وام ها که بهره ی بسیاری را برای روس و انگلیس داشت منابع کشورمان را هم به تاراج می بردند.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>اما باید در مورد صرف کردن این وام ها نیز نکاتی گفته شود برای مثال می توان گفت که به هیج وجه این وام ها صرف آبادانی کشور نمی شد بلکه عمدتاً صرف سفر های فرنگی شاه ودرباریان می شد.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>در مقابل این وضعیت انتقاد و اعتراض مردم نسبت به استبداد و استعمار خودنمایی می کرد.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA>&nbsp;</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><o:p> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial" lang=FA><FONT size=3>منبع:تاریخ ایران و جهان</FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></o:p></SPAN> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2009-08-26T13:49:13+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید ایران و ایرانی http://vatanir.mihanblog.com/post/32 <P><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>اولین مردمانی که سیستم اگو یا سیستم فاضلاب را برای خارج کردن و تخلیه ی <SPAN style="COLOR: #548dd4; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153">آب </SPAN>شهری به بیرون از شهر اختراع کردند <SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">ایرانیان</SPAN> بودند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>اولین مردمانی که اسب را به جهان هدیه کردند ایرانیان بودند.اولین مردمانی که حیوان خانگی را تربیت کردند و جهت بهره مندی از آنان استفاده کردند ایرانیان بودند.اولین مردمانی که مس را کشف کردند ایرانیان بودند.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>ابوریحان بیرونی به چرخش زمین پی برده بود و این گالیله نبوده است که نخستین بار به چرخش زمین اشاره کرده است.اولین مردمانی که <SPAN style="COLOR: #ffc000">آتش</SPAN> را در جهان کشف کردند ایرانیان بودند.اولین مردمانی که <SPAN style="COLOR: red">ذوب</SPAN> فلزات را آغاز کردند ایرانیان بودند در شهر سیلک اطراف کاشان.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>ایرانیان بودند که <SPAN style="COLOR: #00b050">کشاورزی</SPAN> را جهت کاشت و برداشت کشف کردند .ایرانیان بودند که سکه را در جهان ضرب کردند.ایرانیان بودند که نخ را کشف کردند و موفق به ریسیدن آن شدند.این ایرانیان بودند که عطر را برای خوشبو کردن بدن ساختند.به فرمان یکی از پادشاهان ایرانی اولین کشتی یا همان زرورق به وسیله ی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ایرانیان ساخته شد.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>سام ایرانی اولین ارتش سواره را در دنیا اختراع کرد ارتشی با 115 سرباز.حروف الفبا به وسیله ی ایرانیان نزدیک به 7000 سال پیش آن هم در جنوب ایران ساخته شد.اولین مردمانی که <SPAN style="COLOR: #92cddc; mso-themecolor: accent5; mso-themetint: 153">شیشه</SPAN> را کشف و برای منازل از آن استفاده کردند ایرانیان بودند.اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف کردند ایرانیان بودند.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t120 coordsize="21600,21600" o:spt="120" path="m10800,qx,10800,10800,21600,21600,10800,10800,xe"><v:path gradientshapeok="t" o:connecttype="custom" o:connectlocs="10800,0;3163,3163;0,10800;3163,18437;10800,21600;18437,18437;21600,10800;18437,3163" textboxrect="3163,3163,18437,18437"></v:path></v:shapetype><v:shape style="Z-INDEX: -1; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 14.85pt; WIDTH: 61.5pt; HEIGHT: 42.75pt; MARGIN-LEFT: 357.75pt; LEFT: 0px" id=_x0000_s1026 type="#_x0000_t120"><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /><w:wrap anchorx="page"><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG></STRONG></FONT></w:wrap></v:shape><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>اولین مردمانی که مقیاس سنجش اجسام را کشف کردند ایرانیان بودند.اولین مردمانی که به کروی بودن زمین پی بردند ایرانیان بودند.ارتش داریوش اولین گروهی بود که به قاره ی آمریکا پا گذاشته و کریستف کلمب و اسکو دو گاما از طریق خواندن کتاب های ایرانی موجود در کتابخانه ی واتیکان به فکر قاره پیمایی افتادند.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>هنرستان فنی و حرفه ای به واسطه ی <SPAN style="COLOR: #92d050">ک</SPAN><SPAN style="COLOR: #eeece1; mso-themecolor: background2">ور</SPAN><SPAN style="COLOR: red">ش</SPAN> در شهر شوش جهت تعلیم فن و هنر ساخته شد.اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشکری و کشوری به مدت 40 سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را کورش کبیر پایه گذاری کرد و اولین راه زیر سازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: right 451.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>اولین مردمانی که...<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></FONT><SPAN><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>.</STRONG></FONT><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: right 451.3pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: right 451.3pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: right 451.3pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial" lang=FA><FONT size=3>منبع:تاریخ ایران و جهان</FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></SPAN></SPAN> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: right 451.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2009-08-05T12:27:16+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید کورش کبیر http://vatanir.mihanblog.com/post/31 <P><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></P> <DIV dir=rtl class=Section1> <P style="LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>...کورش، نوه ی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آخرین پادشاه ماد بود و با همراهی فرماندهان مادی توانست قدرت را در دست بگیرد و سلسله ی هخامنشی را تاسیس کند.کورش در میان پادشاهان دنیای جدید و قدیم، ویژگی های خاصی داشت که به آن مشهور است و تمام این ویژگی ها در <SPAN style="COLOR: #00b050">خردمندی</SPAN> او خلاصه می شود.او به خوبی می دانست با اقوام و ملل مختلف چگونه رفتار کند؛ به همین دلیل شیوه ی فرماندهی او با تمام فرماندهانی که قبل از او حکمرانی نمودند متفاوت بود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>با انتشار سقوط حکومت ماد(به دست کورش) فرمانروایان لودیه (در ترکیه امروزی)و بابل(عراق امروزی)به طمع تصرف قسمتی از حکومت ماد افتادند.پادشاه لودیه - ادعای خویشاوندی با مادها را داشت - با فرمانروایان بابل و مصر و نیز سایر حکمرانان آسیای صغیر متحد شد و در صدد ضربه زدن به کورش بر آمد.کورش نیز پس از آگاهی از این اتحاد با سرعت به سوی پایتخت لودیه(سارد)حرکت کرد و لودیه و حکومت های آسیای صغیر را منقرض کرد.پس از آن نوبت به بابل رسید.شرایطی در آنجا پدید آمده بود که زمینه را برای تصرف بابل فراهم نموده بود. از جمله اینکه پادشاه بابل به خدایش(این شوشیانت)بی احترامی کرده بود و دیگری اینکه با وجود عدم فقر در بابل اختلاف طبقاتی بیداد می کرد.همین عوامل باعث شد تا کورش بابل را هم فتح کند.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>اما مردم بابل بر خلاف دیگر پادشاهان فاتح از کورش رفتاری متفاوت دیدند از جمله اینکه:<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>کورش به خدای بابل احترام گذاشت این درحالی بود که<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دیگر پادشاهان متصرف برای خوار کردن مردم شهر متصرف شده و در مقابلشان، خدایشان را از بین می بردتد.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>کورش به همه برای انتخاب دینشان آزادی داد این در حالی بود که معمولا پادشاهان متصرف دین خود را به مردم شهر متصرف شده القا می کردند.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>این موارد باعث شد که مردم بابل در مقابل ایشان ایستادگی نکنند و او را پادشاه خود بدانئد.کورش پس از انتخاب پادشاهی برای آنجا به وطن بازگشت... <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>.<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>(از کتاب تاریخ ایران و جهان با تلخیص)</FONT></STRONG></SPAN></FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></FONT>&nbsp;</P><FONT size=3><SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><o:p> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial" lang=FA>منبع:تاریخ ایران و جهان</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></o:p></FONT></STRONG></SPAN></FONT> <P style="LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P></DIV> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2009-07-15T09:30:22+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید ترکان و ایران http://vatanir.mihanblog.com/post/29 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 271.3pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT size=2><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 271.3pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>درباره ی تاریخ ابتدایی اقوام ترک اطلاعاتی در دست نیست.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 271.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>همین اندازه می دانیم که آنها در سرزمینی که از شرق به چین و از غرب به رود سیحون راه داشت زندگی می کردند.به همین دلیل آن منطقه به ترکستان هم مشهور گشت.تا حدود قرن ششم میلادی،(دوره ی ساسانی)ترکان بیشتر به صورت قبایل بیابانگرد و پراکنده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>زندگی می کردند و از نظر سیاسی تمرکز نداشتند.در این زمان اتحادیه ای از قبایل ترک به وجود آمد و به دنبال آن ترکان به سرزمین های هم جوار حمله ور شدند(در این مورد که متحد شدند و حملاتی سازمان یافته را به سرزمین های همسایه آغاز نمودند بسیار با عملکرد مغولان شباهت دارد).<o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 271.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>ایران از کشورهای همسایه بود.این حملات از سوی ساسانیان دفع شد.پس از ظهور اسلام در جریان حرکت و پیشروی مسلمانان در شمال شرقی ایران(جنگ های پیامبر)پای فاتحان مسلمان به مناطق ترک نشین رسید.با تشکیل حکومت سامانی در ماوراءالنهر(قرن سوم هجری)این حکومت عهده دار حفظ مرزهای مسلمانان در مقابل ترکان شد که در آن زمان کافر تلقی می شدند.<o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 271.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>با این حال عواملی در ورود ترکان دست داشت و زمینه برای ورود آنان به سرزمین آریا فراهم گشت.از جمله:<o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 271.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>1-سامانیان با حمله به مناطق ترک نشین عده ای را به اسارت گرفتند و از آنها به عنوان خدمت کار و نیروی جنگی استفاده کردند.<o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 271.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>2-عده ای از ترکان با پذیرش اسلام توانستند به جامعه ی اسلامی وارد شوند دلیل آن این بود که بر اساس تعالیم اسلامی همه ی مسلمانان با هم برابر و برادرند.<o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 271.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>پس از تشکیل حکومت توسط ترکان رَوند ورود ترکان به ایران گسترش یافت و عده ای از آن ها وارد ایران شدند و در نواحی مختلف پراکنده گشتند.در قرن هفتم هجری و در جریان حملات <SPAN style="COLOR: red">مغول</SPAN> نیز گروهی دیگر از ترکان وارد ایران شدند.</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 271.3pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT size=2></FONT></STRONG></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 271.3pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><STRONG><FONT size=2></FONT></STRONG></SPAN></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial" lang=FA><FONT size=3>منبع:تاریخ ایران و جهان</FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></SPAN></SPAN> text/html 2009-07-09T09:34:40+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید تاریخ کعبه http://vatanir.mihanblog.com/post/28 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>تاریخ بنای کعبه معلوم نیست.<o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><FONT size=2><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>ولی به موجب آیه ای از قرآن کعبه نخستین خانه ای است که برای عبادت مردم ساخته شده است(آل عمران/90)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA>بر اساس این حدیث بنای کعبه به ملائکه و آدم ابوالبشر نسبت داده می شود.بر این مبنا آن جا پس از توفان نوح به تپه ای تبدیل شد، ولی بعدها حضرت ابراهیم به کمک فرزندش ،اسماعیل دوباره آن را بنا کرد.پس از آن که فرزندان اسماعیل <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>در مکه مستقر شدند قبیله ی <U>جُرـهَم </U>تولیتِ خانه ی کعبه را در دست گرفت و پس از آن خزاعه در مکه ساکن شد و پس از خزاعه قریش مالک مکه و متولی کعبه شد.طی قرون،خانه ی کعبه از صورت معبد خدای یگانه بیرون آمد و محل پرستش </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Andalus; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>بت ها</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA> شد.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><FONT size=2><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA>حوادثی نیز برای کعبه رخ داد که از آن جمله حمله ی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Andalus; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>پیل سواران ابرهه</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA> بود این واقعه به خاطر اهمیتش به مبدئی در تاریخ عرب اهلی بدل شد؛عام الفیل.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>در زمان جوانی پیامبر ،کعبه بر اثر حریق یا سیل آسیب دید ولی توسط قریش بازسازی شد در این حین بر سر نصب حجرالاسود بین قریش اختلاف افتاد.یکی از حوادث مهم در تاریخ کعبه دو بار ویران شدنش در زمان <SPAN style="COLOR: red">امویان</SPAN> است.ابتدا در سال64هـ.سپاه یزید بن معاویه به فرماندهی حصین بن نمیر برای فرو نشاندن قیام عبدالله بن زبیر- که مدعی خلافت بود - مکه را محاصره کردند و آن را به منجنیق بستند که دیوار کعبه آسیب دید و خانه آتش گرفت.بار دوم در سال74هـ.در عهد خلافت عبدالملک بن مروان اموی حجاج بن یوسف سقفی که به جنگ عبدالله بن زبیر فرستاده شده بود مکه را محاصره کرد و به ضرب منجنیق آن را ویران ساخت.</STRONG></FONT> </FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><FONT size=2></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial" lang=FA><FONT size=3>منبع:تاریخ ایران و جهان</FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></SPAN> text/html 2009-07-07T10:00:30+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید ایران در سده های اول اسلام http://vatanir.mihanblog.com/post/26 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CXPSYST%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CXPSYST%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CXPSYST%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">خراسان؛مهد استقلال ایران</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مبارزات ایرانیان در عهد امویان بیشتر از هرچیزی رنگ و بوی اسلامی داشت و ایرانیان با تفکیک و تمایز میان روش خلافت اموی و اصول و مبانی اعتقادی اسلام درک صحیح خود را از آیین اسلام نشان دادند.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دو کانون اصلی مبارزات ایرانیان علیه خلافت امویان عراق و خراسان بود.درعراق به ویژه کوفه مرکز خلافت(شام)مجالی برای گسترش و تبدیل آنها به یک نهضت فراگیر فراهم نبود اما خراسان:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">1- اختلاف و درگیری قومی اعراب در خراسان پایه های حاکمیت اموی را متزلزل ساخته بود.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">2- گروه های ناراضی و مبلغان احزاب و دسته های سیاسی - مذهبی برای جذب مردم می کوشیدند.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مهم تر از همه؛3- خراسان کانونی مناسب برای ادغام انگیزه های دینی و اسلامی و تمایلات ملی استقلال طلبانه ی ایرانیان بود.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">نهضت سیاه جامگان </span></b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">خراسان به رهبری ابومسلم،شروعی برای آزادی ایران از حاکمیت سیاسی امویان بود.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">ایرانیان که قبلاً تحت سلطه ی خلافت امویان بودند، با درایت و آگاهی خاندان های ایرانی(مانند برمکیان و آل عباسی) عالی ترین مقامات را یافتند.بدین گونه،مقدمات استقلال سیاسی ایران فراهم شد.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span style="font-weight: bold;">جنبش های سیاسی - اجتماعی در زمان عباسی</span><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">ماجرای قتل ناجوانمردانه ی ابومسلم زمینه ساز جنبش های سیاسی - مذهبی متعددی شد که مسئله ی خون خواهی ابومسلم را دست آویزی برای احیا و تاسیس حکومتی مستقل قرار داده بودند.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در عصر خلافت عباسیان جنبش های سیاسی - اجتماعی ایرانیان تحت تاثیر چند دیدگاه متفاوت قرار داشت:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><font size="4">دیدگاه اول:</font></span><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">اندیشه و تفکری بود که با تلفیق مذاهب قدیم ایران باستان مذهب های جدید مطرح کردند</span></b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> از جمله این افراد:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">به آفرید؛ادعای تغییر در آیین زردشتی کرد.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">اسحاق ترک؛خودش را سوشیانت(فرستاده ی اهورا مزدا) معرفی کرد.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">سنباد؛قیامی به بهانه ی خون خواهی ابومسلم انجام داد زیرا یکی از سرداران زردشتی وی بود اما به تدریج قیامش ضد اسلامی گشت.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">المقنع؛ادعای پیامبری کرد!<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دلایل عدم موفقیت:</span></b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">به واسطه ی مقابله با آیین اسلام ، عدم پشتیبانی مسلمانان ایرانی ،بیزاری از بازگشت دوباره ی دوره ی موبدان زردشتی و اشراف قدیم.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><font size="4"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دیدگاه دوم:</span></font><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span style="font-weight: bold;">اندیشه و تفکری بود که عواطف ملی را وسیله ای برای ایجاد حکومت هایی مانند ساسانیان قرار داده بود</span> این افراد:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مازیار و مرد آویچ بودند.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دلیل عدم موفقیت:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">این افراد از اشراف قدیم ایرانی بودند که با ورود اسلام به ایران بسیاری از امتیازات خود را از دست داده بودند به همین دلیل پایگاه چندانی در میان مردم نداشتند.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><font size="4">دیدگاه سوم:</font><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span style="font-weight: bold;">تفکری بود که می خواست به تدریج در ساختار قدرت سیاسی جهان اسلام نفوذ کند و طبقه ی جدیدی از اشرافیت را ایجاد کند. فعالیت سامانیان و طاهریان بر این مبنا بود.</span><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><font size="4">دیدگاه چهارم(دیدگاه پایانی):</font><o:p></o:p></span></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">تفکری بود که با گرویدن به تفکر تشیع در جهت کسب استقلال سیاسی و هویت مستقل فرهنگی خود قدم بر می داشتند.</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></font></p> text/html 2009-07-06T09:51:29+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید مغولان و ایران http://vatanir.mihanblog.com/post/25 <DIV style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3>...در چنین شرایطی بود که واقعه ی اترار روی داد و قتل عام شدن گروهی از بازرگانان اعزام شده به ایران.<BR>بهانه ی لازم برای حمله ی مغولان فراهم گشت آن هم حمله ای که طومار حکومت خوارزمشاهی را در هم پیچید و تاریخ ایران را هم به کلی وارد عرصه ی دیگری کرد.<BR><BR>ایران و بازگشت چنگیز<BR><BR>در حالی که پیشروی مغولان در ایران ادامه داشت و سلطان جلال الدین(که در پست های دیگر در مورد او سخن خواهیم گفت)در تکاپوی نجات حکومت خوارزمشاهی بود، خبر آمد که در نزدیکی چین(یکی از متصرفات)شورش هایی رخ داده است.لذا او ادامه ی عملیات در ایران را به سرداران خود سپرد و راه برای بازگشت به مغولستان پیش گرفت و دیگر به ایران بازنَگشت.<BR>پس از مرگش قلمروی او بین 4 فرزندش تقسیم گشت.اما وصیت چنگیز بر این مبنا بود که همه ی برادران از برادر بزرگتر به نام اُگتای اطاعت کنند.در دوره ی فرمانروایی اگتای سیاست امپراتوری مغول در برخورد با سرزمین های تصرف شده از جمله ایران تا حدودی ملایم تر شد.همچنین تعدادی از ایرانیان در تشکیلات حکومتی مغول در ایران و حتی مغولستان مشغول به کار شدند.<BR>از زمان اگتای برای مدتّی آن هم حدود سی سال اداره ی ایران زیر نظر تعدادی از مامورین حکومتی مغول بود.مهمترین ماموریت این افراد:<BR><BR>*تثبیت حاکمیت خان مغول<BR>*گسترش فتوحات<BR>و مهم تر از همه<BR>*گردآوری مالیات بود.<BR>لازم به ذکر است انجام کارها توسط دیوانیان ایرانی یا به کمک آنان صورت می گرفت.<BR></FONT></DIV><BR><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.mussawisade.de/works/changiz3c.jpg" align=baseline border=0><BR> text/html 2009-07-06T09:46:39+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید پیامبر و سال های ابتدایی اسلام http://vatanir.mihanblog.com/post/24 <P dir=rtl align=right><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>پیامبر در سال های اول حیاتش در مدینه مشکلات زیادی را پیش رو داشت که با آنها مقابله کرد:</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT size=5>1-ایجاد یگانگی و برابری دینی:</FONT><BR></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>در گیری در میان اعراب از گذشته بود.درگیری هایی که عمدتاً میان اقوام روی می داد به ویژه گروهی از مسلمانان ساکن مدینه که مهاجرانی بودند و از دیارشان مکه هجرت کرده بودند و در مدینه به سر می بردند اینان از طوایف عدنانی بودند که از دیرباز با انصار از مردم یثرب و از اعراب قحطانی در گیر بودند(لازم به ذکر است که عدنان در شمال و قحطان در جنوب است).</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>باید دانست که خود انصار نیز دچار درگیری بودند این در گیری از دو گروه این مردم یعنی دو قبیله ی اوس و خزرج منشا می گرفت.</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>کینه های قدیم این دو قبیله نیز بارها موجب جنگ های خونین شده بود اما همچنان ادامه داشت(از جمله جنگ های معروف«یوم بعاث»که خزرجیان بازنده ی این جنگ ها بودند)</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>پیامبر با ایجاد برادری از طریق ایمان مشترک این اختلاف ها را از بین برد.ایشان خود نیز با علی ابن ابیطالب بیعت نمودند.</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT size=5>2-تهیه نظام نامه ی اجتماعی:</FONT><BR></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>کار دیگری که پیامبر در سال اول هجرتشان انجام دادند نیز همین بود.که بر اساس آن ، اصول و مقررات اجتماعی تازه ای وضع گشت تا موجب آن گردد که زمینه برای هم زیستی مسالمت آمیز میان مسلمانان و نیز یهودیان ایجاد شود.</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT size=5>3-مقابله با توطئه ی یهود:</FONT> <BR></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>که به سه طایفه تقسیم می شدند با نام های؛ بنی قینَقاع، بنی نضیر و بنی قریظه و قلمرو هایی چون خیبر و فدک.پیامبر در آغاز به شرط رفتار مسالمت آمیز با آنان پیمان برادری بسته بود و برای آنان حقوقی مادی و معنوی ایجاد کرده بود.امید داشت اینان که پیامبر و کتابی واحد دارند راحت تر و در عین حال سریع تر از دیگر اعراب به اسلام روی آورند اما پس از مدتی کار شکنی آنان از دو طریق مشخص شد و آنان از همین دو طریق ضربه دیده بودند:</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>*قومی سوداگر بودند که از طریق دادوستد با قریش سود بسیار اندوخته بودند ؛ استقرار اسلام آن هم در مدینه لطمه ی سنگینی از نظر مادی بر آنان وارد کرده بود.</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>*خود را قوم برگزیده ی خداوند می دانستند به طوری که این اعتقاد را داشتند که از طرف خداوند حسابی ویژه دارند و جز اندکی عذاب نخواهند دید.منتظر ظهور پیامبری از میان خودشان بودند که با پیوستن افرادی مشهور چون عبدالله ابن سلام و مخیرق به اسلام بیشتر احساس ترس کردند.</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT size=5>4-دفع کار شکنی منافقان:</FONT><BR></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>گروهی دیگر که به ضرر مسلمان و اسلام عمل می کرد و با سرکردگی عبدالله ابن ابی که زمینه برای ریاست وی بر شهر با ورود پیامبر فراموش شد.و اما منافقان چه کسانییند:</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>*خود را به ظاهر مسلمان معرفی می کردند*در پنهان کفر می ورزیدند*ریاکارانه به حیاتشان ادامه دادند و اماخیانتشان بر ملا شد:</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>*در آغاز جنگ احد سپاه اسلام را ترک با یهودیان ارتباط ایجاد کرده و در توطئه ی آنان شرکت کردند*در غزوه ی خندق شایعه پراکنی کردند و روحیه ی مسلمانان را کاستند.اما در جنگی دیگر(بنی مصطلق)خواستند تا اتحادی که میان مهاجر و انصار بود را به درگیری تبدیل کنند.در این زمان سوره ی منافقون نازل شد.</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>پیامبر راه را برای اسلام آوردن آنان فراهم نمود اما از توطئه ی آنان غافل نبود.</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>و در آخر و مهم تر از همه</STRONG></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><STRONG><FONT size=5>5-نبرد با مشرکان</FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,0,0)"><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(51,204,255)"><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,0,0)"><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(51,204,255)"><FONT size=2 face="Arial (Arabic)"><FONT size=2 face="Arial (Arabic)"></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></STRONG></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #33ccff" color=#ffffff size=2 face="Arial (Arabic)"></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial" lang=FA><FONT size=3>منبع:تاریخ ایران و جهان</FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,0,0)"><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(51,204,255)"><FONT size=2 face="Arial (Arabic)"><FONT size=2 face="Arial (Arabic)"><BR></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></STRONG></FONT></FONT></P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><STRONG></STRONG></FONT></FONT> text/html 2009-07-03T15:23:05+01:00 vatanir.mihanblog.com امید موید مغولان در اتحاد http://vatanir.mihanblog.com/post/22 <P align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></FONT></P> <P align=right><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>مغول ها مردمی بودند که در سرزمین مغولستان در شما چین زندگی می کردند. مغولستان منطقه ای است وسیع شامل بیابان ها و استپ ها و مناطق کوهستانی.علاوه بر این منطقه ای است کم باران با آب و هوایی نا ملایم<SPAN lang=EN>.</SPAN></STRONG></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG></STRONG></FONT><STRONG></STRONG></FONT><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>این شرایط مغولان را مردمی سر سخت بار آورده بود.آنها به شکل قبیله ای و به شیوه ی کوچ نشینی روزگار می گذراندند. نیاز های خود را از راه دامداری و غارت یکدیگر یا حمله به سرزمین های اطراف تامین می کردند.از نظر سیاسی نیز حکومتی یک پارچه در این منطقه وجود نداشت و هر قبیله به طور مستقل زیر نظر رئیس قبیله اداره می شد.در اواخر قرن 6 هجری همزمان با حکومت خوارزمشاهیان تموچین فرزند رئیس یکی از قبایل مغول، توانست با متحد کردن تعدادی قبایل و به اطاعت در آوردن بعضی دیگر از آن ها زمینه ی وحدت سیاسی این سرزمین را فراهم سازد. سرانجام تا اوایل قرن 7 هجری بسیاری از قبایل مغول ریاست تموچین را پذیرفتند و با دادن لغب چنگیز خان به او به فرمان روایی وی گردن نهادند.</STRONG></FONT></P></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG></STRONG></FONT></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>پس از تسلط یافتن چنگیز خان بر سراسر مغولستان، قلمرو او با حکومت های مستقل در ترکستان و چین همسایه شد.</STRONG></FONT></P></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG></STRONG></FONT></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>مغولان از دیگران آموزش می بینند:</STRONG></FONT></P></SPAN><SPAN lang=EN></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>مهمترین اقدام چنگیز در سال های نخست تشکیل یک سپاه توانمند از نیروی قبایل بود که اعضای آن گوش به فرمان او بودند.نخستین کشوری که توجه مغولان را به خود جلب کرد چین بود.</STRONG></FONT></P></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG></STRONG></FONT></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>لشکریان مغول با عبور از دیوار چین قسمت های شمالی چین را تصرف نمودند.</STRONG></FONT></P></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG></STRONG></FONT></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>شهرها و روستاهای چین یکی پس از دیگری عرصه یورش ها و تاخت و تاز گسترده ی مغولان شد.</STRONG></FONT></P></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG></STRONG></FONT></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>شهر پکن به <FONT color=#808000>آتش</FONT> کشیده شد و بیشتر ساکنان آن قتل عام شدند.</STRONG></FONT></P></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG></STRONG></FONT></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>چنگیز خان پس از تصرف چین شمالی به مغولستان بازگشت.در این زمان سپاهیان او با آموختن بعضی فنون جدید جنگی از چینی ها از قبیل؛ نحوه ی محاصره ی شهر ها و استفاده از منجنیق و باروت، آمادگی بیشتری برای حمله به سرزمین های دیگر داشتند لذا بعد از چین چنگیز خان متوجه ترکستان در غرب مغولستان شد.</STRONG></FONT></P></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG></STRONG></FONT></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>چنگیز خان توانست قبایل ترک را نیز به اطاعت خود وادار کند. در این دوره مغولان ضمن آشنایی با ترکان اویغوری که متمدن ترین قبایل ترک به شمار می آمدند از تجربه های اداری و خط آن ها استفاده کردند و با کمک اویغوری ها سازمان حکومتی خود را بهبود بخشیدند.</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG><BR></STRONG></FONT></P></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG></STRONG></FONT></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>بعد از آن واقعه ی اترار روی داد که شما دوستان با آن آشنایید.</STRONG></FONT></P></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG></STRONG></FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,0,0)" face=arial,helvetica,sans-serif color=#ffffff size=3><STRONG>در پست های بعد حتماً به آن مطلب نیز اشاره خواهم کرد.</STRONG></FONT></P></SPAN><SPAN lang=EN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,0,0)" face=arial,helvetica,sans-serif color=#ffffff size=3><STRONG></STRONG></FONT></SPAN> <P align=center><SPAN lang=EN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,0,0)" face=Arial color=#ffffff size=3><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.mussawisade.de/works/changiz3c.jpg" align=baseline border=0></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=EN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #cc0000" face=Arial color=#ffffff size=3></FONT></SPAN>&nbsp;</P><SPAN lang=EN> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>منبع:تاریخ ایران و جهان</FONT></SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Arial"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P></SPAN>